The Money Coach

คำนวณ : รายจ่ายต่อวัน​

ใช้เพื่อวางแผนการเงินให้มีสภาพคล่องดี โดยโปรแกรมจะคำนวณงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในแต่ละวัน (Daily Budget) ช่วยให้ควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้น

บทความแนะนำ
สภาพคล่องดี

ผลการคำนวณ