The Money Coach

โมเดลอิสรภาพทางการเงิน​

6 หลักสุขภาพการเงินที่ดี (Money Fitness) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนตาย ใครอยากมั่งคั่งอยากมีความสุขทางการเงินเพียงเริ่มต้นศึกษาพัฒนาไปทีละข้อ วันหนึ่งคุณก็จะถึงเป้าหมาย “อิสรภาพทางการเงิน” แบบที่ฝันไว้ครับ

อิสรภาพทางการเงิน
Money Freedom Model

สุขภาพการเงินที่ดี (Money Fitness)

คือ การมีสภาวะทางการเงินที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต เพียงพอ และเป็นพื้นฐานสู่ความมั่งคั่งได้
ซึ่งการจะมี “สุขภาพการเงินที่ดี” ต้องปฏิบัติ ดังนี้...

6 พื้นฐาน “การเงินสุขภาพดี”

หลักคิดและแนวทางปฏิบัติ สำหรับบริหารการเงินส่วนบุคคล

สภาพคล่องดี

จุดเริ่มต้นที่สำคัญของสุขภาพการเงินดี บริหารการเงินให้มีเหลือกิน เหลือใช้
เหลือเก็บ อย่างน้อย 10% ของรายได้แต่ละเดือน

ปลอดหนี้จน

ไม่มี “หนี้จน” เป็นลาภอันประเสริฐ รู้วิธีประเมินตนก่อนสร้างหนี้ก้อนใหญ่ และหลักการเคลียร์หนี้ออกจากบัญชี

พร้อมชนความเสี่ยง

เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝัน
รู้วิธีรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาทำลายความมั่นคงทางการเงิน

มีเสบียงสำรอง

ต่อให้ตกงานกะทันหัน หรือเจอวิกฤต
จนสูญเสียรายได้ ชีวิตก็ไม่มีสะดุด! แค่รู้วิธีเก็บเงินสำรองไว้อย่างน้อย 6 เดือน

สอดคล้องเกณฑ์ภาษี

เลิกอยู่แบบหลอนสรรพากร เรียนรู้วิธีวางแผนภาษีและใช้สิทธิลดหย่อนต่างๆ
ได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

บั้นปลายมีทุนเกษียณ

ไม่ว่าจะฝันอะไรไว้ ในบั้นปลายชีวิต
ยังต้องใช้เงิน เริ่มต้นวางเป้าหมายเงินเกษียณที่ตัวเองต้องการตั้งแต่วันนี้
และรู้วิธีลงมือให้เป้าหมายสำเร็จ

คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จทางการเงิน

1. มีวินัยทางการเงิน
(Money Discipline)

นำความรู้ทางการเงินมากำหนดเป็นเป้าหมายและแผนการเงินของตัวเอง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีกับชีวิต

2. มีความรู้ทางการเงิน
(Money Literacy)

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ หารายได้ (Earning), การใช้จ่าย (Spending), การออม (Saving), และการลงทุน (Investing) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงินกับชีวิตตัวเองได้อย่างเหมาะสม

3. มีความรับผิดชอบทางการเงิน (Money Responsibility)

มองว่าปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับชีวิตเรา เป็นภาระหน้าที่ของตัวเราเองที่ต้องเข้าไปควบคุมและจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาที่มีไปสู่ผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้น

หากคนเรามีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ
มั่นใจได้เลยว่าจะสามารถก้าวสู่การมี “สุขภาพทางการเงินที่ดี” และเป็นผู้ประสบความสำเร็จทางการเงินได้ไม่ยาก

เริ่มต้นเรียนพื้นฐานการเงินสุขภาพดี

เช็กสุขภาพทางการเงิน