Categories
Uncategorized

สอนเรื่องเงินให้ลูก … ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

สอนเรื่องเงินให้ลูกตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

.

พ่อแม่ทุกคนสามารถเริ่มต้นสอนเรื่องเงินให้กับลูกได้ ด้วยคำพูดที่เราใช้ และการทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะเด็กสามารถเรียนรู้และซึมซับได้อย่างรวดเร็วจากการฟังและการดูต้นแบบของพวกเขา และด้วยเหตุที่โรงเรียนไม่สอนเรื่องเงินกันจริงๆจังๆ ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและได้ยินเกี่ยวกับเงินส่วนใหญ่ จึงมาจากพ่อแม่ และคนที่บ้านเป็นหลัก

.

ที่สำคัญก็คือ สิ่งต่างๆที่เขาได้เห็นและได้ยินจากที่บ้านนั้น จะปลูกฝังและหล่อหลอมกลายเป็นทัศนคติทางการเงินของเขา และเมื่อเติบโตขึ้น เขาก็จะกลายเป็นคนที่มีวิธีคิดเรื่องเงินเหมือนกับพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว

.

ครอบครัวท่ีมักใช้คำพูดทางลบกับเรื่องเงิน ก็จะปลูกฝังทัศนคติการเงินแบบลบๆ ให้กับลูก อาทิเงินมันหายาก ใช้ให้ประหยัดหน่อย” “เราไม่มีปัญญาซื้อของพวกนั้นหรอก” “เงินกินยังไม่ค่อยจะมี อย่าฝันให้มันไกลนักฯลฯ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำพูดเชิงลบ ที่ส่งผลกระทบต่อวิธีคิดของเด็กในเรื่องเงินทั้งสิ้น

.

ยกตัวอย่างของคำพูดที่ว่าเงินมันหายากทั้งที่จริงๆแล้ว ผู้พูดตั้งใจจะสื่อสารเรื่องการใช้จ่ายให้ประหยัด